História obce

Rodičovská kategória: ROOT Kategória: Naša obec

Breh Váhu

Na okraji Žitného ostrova, na ľavej strane rieky Váh, 32 km od Komárna, leží obec Zemné. Podľa administratívneho členenia patrí obec do

Nitrianskeho kraja a Novozámockého okresu. V listinách, pochádzajúcich z roku 1113 sa obec spomína pod menom Gúg v jej pôvodnej polohe, asi 8 km východnejšie od terajšieho zemepisného miesta. V čase tureckých výprav však obyvatelia obce zutekali pred drancujúcimi Turkami na zdanlivo bezpečnejšie močaristé a lesnaté pobrežie Váhu.

Pôvodný názov obce bol Zimev, potom Szimo, Szémo, Simõ, až ostatne sa zmenil na Szímõ-Zemné.V živote obce Zemné, rozprestierajúcej sa v záplavovom území Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala veľmi dôležitú úlohu voda.
Historický osud, spoloèenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie sformovali a dotvárali podobu obce Zemné. V národnostne zmiešanej obci bolo pri poslednom sčítaní obyvateľov zaznamenaných 2201 obyvateľov, väčšinou rímskokatolíckeho vierovyznania.

Väčšina obyvateľstva sa zaoberá poľnohospodárstvom, viacerým rodinám dáva prácu a zabezpečuje živobytie miestne poľnohospodárske družstvo. Popri družstevnej veľkovýrobe tu významnú úlohu zohráva aj pestovanie rastlín vo fóliovníkoch a na voľnej pôde v súkromnom vlastníctve. Veľkú tradíciu má v obci pestovanie melónov: už od 20-tych rokov minulého storočia sa obyvatelia pokúšali pestovať melóny a v posledných rokoch patria obecní pestovatelia tejto plodiny medzi najväčších dodávateľov.

Začala sa u nás aj priemyselná výroba, dielne malých a stredných podnikateľov poskytujú občanom obce rôzne pracovné príležitosti. V blízkej budúcnosti mieni obec vytvárať priemyselnú oblasť, ktorú by mohli využiť investori, nakoľko sa im tu ponúka kvalifikovaná pracovná sila.

Rieka Váh bola vždy neoddeliteľnou súčasťou života obce.Je vhodná na člnkovanie, kúpanie sa a v neposlednom rade aj na rybolov. Jej flóra a fauna priláka turistov a očarí tých, ktorí túžia po oddychu.V listinách bola v roku 1891 zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením vážskej hrádze, v roku 1933 boli vybudované aj ďalšie kanály, čo prispelo k rozšíreniu kvalitnej ornej pôdy v okolí obce.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat, významnú úlohu mali široko – ďaleko známe vodné mlyny a šikovní mlynári, ako aj vychýrený parný mlyn.